Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
About
O nas
> Objectives
Cele
> Members
Członkowie
> Logo
Logo
> Patron
Patron
> Festivals
Festiwale
 
Home > About > Logo
 
About the logo
O naszym logo
 
The Kosciuszko Heritage logo features a compass with arrows in the shape of a star .

The compass is a symbol that stands for direction, purpose, moral guidance and discovery. Kosciuszko Heritage's vision is built on ideas; the organisation's actions, like the compass, are real.

This navigational instrument also represents exploration and adventure, and was the tool used by Kosciuszko and especially Strzelecki, for whom it would have been indispensable on trips to various parts of the world.

The points of the star created by the needles form the letters K, H, I, which stand for Kosciuszko Heritage Inc.

  W logo Kosciuszko Heritage jest kompas, w którym znajdują się strzałki w kształcie gwiazdy.

Kompas to symbol oznaczający kierunek, cel, odkrycia i moralna wskazowkę. Wizja Kosciuszko Heritage zbudowana jest na ideach, natomiast nasze działania, tak jak kompas, są realne.

Ten nawigacyjny instrument oznaczajacy przygode i eksplorację dobrze był znany Kościuszce; dla Strzeleckiego był niezbędnym narzedziem w czasie licznych podróży po świecie.

Punkty gwiazdy stworzone przez igły tworzą razem litery K, H, I, które są skrótem od Kosciuszko Heritage Inc.
Image: KHI in the logo

The logo was designed by Lukasz Swiatek, with input from other committee members.
 
Logo zostało zaprojektowane przez Łukasza Świątka przy udziale innych członków komitetu.


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com