Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
About
O nas
> Objectives
Cele
> Members
Członkowie
> Logo
Logo
> Patron
Patron
> Festivals
Festiwale
 
Home > About > Objectives
 
Objectives
Cele
 
Kosciuszko Heritage has six principal objectives and goals. They are:   Kosciuszko Heritage ma sześć podstawowych celów i zadań. Oto one:
- The promotion of the contribution made by local and international leaders, particularly Sir Paul de Strzelecki and General Tadeusz Kosciuszko, whose name is borne by the highest peak of Australia, Mt Kosciuszko; - Promocja dokonań Generala Tadeusza Kościuszki, Pawła Strzeleckiego ktory imieniem lidera o światowej sławie nazwał najwyzszy sczyt Australii (Góra Kościuszki)
- The organisation of cultural events to be held in Jindabyne, Cooma, and other suitable locations; - Organizowanie imprez kulturalnych, które odbywają się w Jindabyne, Cooma i w innych dogodnych lokalizacjach
- The production of radio, press and internet publications, as well as video documentaries, promoting the heroes and the events; - Publikacje radiowe, prasowe i internetowe oraz produkcja filmów dokumentalnych popularyzujących wielkie indywidualności historyczne i dokumentujących działania podejmowane przez Kosciuszko Heritage
- The promotion of the contribution made by inspirational and influential individuals - particularly Polish migrants - to Australia's history and cultural heritage; - Promowanie wkładu wybitnych osobistości, w tym polskich imigrantów, w historę i dziedzictwo kulturowe Australii
- The preservation of Polish culture and identity for younger generations of Poles; and - Dzialalnosc na rzecz zachowania polskiej kultury i tożsamości wśród młodszego pokolenia Polonii
- The promotion of the Polish contribution to the exploration of Australia's natural features (such as the Snowy Mountains and the Strzelecki Track in South Australia) and the inclusion of the Polish contribution in appropriate references in Heritage Listings at the National and World Heritage levels. - Promowanie wkładu Polonii w badania środowsika naturalnego Australii i wywieranie nacisku na rzecz umiejscowienia ich na Listach Dziedzictwa narodowego i światowego.
These objectives were amended at the 2010 Annual Meeting. Cele stowarzyszenia zostały uaktualnione na Walnym Zebraniu na rok 2010.


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com