Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
> 2015
2015
> 2014
2014
> 2013
2013
> 2012
2012
> 2011
2011
> Archive
Archiwum
 
Home > News
 
News
Wiadomości
 
Image: thumbnail   31/10/2016
Kosciuszko Heritage at Christmas festival
Kosciuszko Heritage na festiwalu Bożonarodzeniowym
Kosciuszko Heritage will be at this year's Polish Christmas Festival in Darling Harbour.   Kosciuszko Heritage będzie na tegorocznym Polskim Festiwalu Bożonarodzeniowym w Darling Harbour.
 
Thumbnail: news article   25/10/2016
Patron installed during gala premiere
Patron zainstalowany podczas galowej premiery
Richard Broinowski has been installed as the new patron of Kosciuszko Heritage during the gala premiere of the English-language version of the film Kosciuszko: Poland Will Yet Dance.   Richard Broinowski został zainstalowany jako nowy patron Kosciuszko Heritage podczas uroczystej galowej premiery anglojęzycznej wersji filmu Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy.
 
News article thumbnail   21/10/2016
A Trip in Kosciuszko's Honour
Podróż ku czci Kościuszki
A Kosciuszko Heritage committee member has travelled to Solothurn, in Switzerland, following in the footsteps of Tadeusz Kosciuszko.   Członek komitetu Kosciuszko Heritage odbył podróż do Solury, w Szwajcarji, podążając śladami Tadeusza Kościuszki.
 
Thumnbail article image   17/10/2016
Sculptress agrees to be a Kosciuszko arts competition judge
Rzeźbiarka zgodziła się być sędzią w konkursie sztuki o Kościuszce
The American sculptress Tracy Sugg has agreed to be a judge in next year's Kosciuszko arts competition.   Amerykańska rzeźbiarka Tracy Sugg zgodził się być sędzią w przyszłorocznym konkursie sztuki o Kościuszce.
 
Article thumbnail image   13/10/2016
Artwork donation from the U.S.
Dar dzieła sztuki z USA
The American sculptress Tracy Sugg has donated an artwork to Kosciuszko Heritage.   Amerykańska rzeźbiarka Tracy Sugg podarowała Kosciuszko Heritage dzieło sztuki.
 
News image thumbnail   07/10/2016
Kosciuszko film in English launched
Premiera filmu o Kościuszce po angielsku
The English-language version of the film Kosciuszko: Poland Will Yet Dance has been launched at a colourful gala premiere.
  Anglojęzyczna wersja filmu Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy została wylansowana na kolorowej, galowej premierze.
 
News thumbnail   28/09/2016
Kosciuszko Heritage invited to symposium
Kosciuszko Heritage zaproszone na sympozjum
Kosciuszko Heritage has been invited to participate in a symposium about Tadeusz Kosciuszko.   Kosciuszko Heritage zostało zaproszone do wzięcia udziału w sympozjum o Tadeuszu Kościuszce.
 
News thumbnail   31/08/2016
Premiere of Kosciuszko film in English
Premiera filmu o Kościuszce po angielsku
The English-language version of the film Kosciuszko: Poland Will Yet Dance is to be launched at Sydney's iconic Parliament House.   Wersja anglojęzyczna filmu Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy zostanie wylansowana w Parlamencie w Sydney.
 
News image thumbnail   25/07/2016
Logo unveiled for 2017 celebrations
Logo obchodów w 2017 r. wylansowane
The official logo for next year's celebrations of the bicentenary of Tadeusz Kosciuszko's death has been unveiled.   Oficjalne logo przyszłorocznych obchodów dwustulecia śmierci Tadeusza Kościuszki zostało wylansowane.
 
Image thumbnail   18/07/2016
Celebrating a sponsor
Jubileusz sponsora
One of the sponsors of Kosciuszko Heritage, Elizabeth Drozd, today celebrates the 25th anniversary of her work for the Polish community.   Jeden ze sponsorów Kosciuszko Heritage, Elżbieta Drozd, obchodzi dzisiaj 25-lecie swojej pracy na rzecz społeczności polskiej.
 
News thumbnail   09/07/2016
Memorandum signed
Protokół podpisany
The Monaro Ngarigo people, the traditional custodians of Mt Kosciuszko, have signed a Memorandum of Understanding with the NSW Government.   Członkowie plemiona Monaro Ngarigo, tradycyjni kusztoszy Góry Kościuszki, podpisali protokół ustaleń z rządem Nowej Południowej Walii.
 
News article image thumbnail   08/07/2016
Fascinating musical finds
Fascynujące odkrycia muzyczne
Two Kosciuszko Heritage committee members have made interesting musical discoveries relating to Kosciuszko in the National Library of Australia.   Dwaj członkowie komitetu Kosciuszko Heritage dokonali interesujące odkrycia muzyczne odnośnie Kościuszki w Bibliotece Narodowej Australii.
 
News thumbnail image   03/07/2016
Film screened daily in museum
Film pokazywany codziennie w muzeum
Kosciuszko Heritage's latest film is being screened every day in a museum in Poland.   Najnowszy film Kosciuszko Heritage pokazywany jest codziennie w muzeum w Polsce.
 
News article thumbnail   26/06/2016
Kosciuszko Heritage in President's report
Kosciuszko Heritage w sprawozdaniu prezydenta
Activities relating to Kosciuszko Heritage have been noted in the report made by the President of the Polish Community Council of Australia, Leszek Wikarjusz.   Działania dotyczące Kosciuszko Heritage zostały odnotowane w sprawozdaniu złożonym przez prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RPNA), Leszka Wikariusza.
 
News image   15/04/2016
Kosciuszko on TV
Kościuszko w telewizji
The Polish television station TV TRWAM has screened the documentary Kosciuszko: Poland Will Yet Dance.   Polska Stacja telewizyjna TV TRWAM wyświetla film dokumentalny Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy.
 
News image   07/04/2016
Kosciuszko music in Chicago
Muzyka o Kościuszce w Chicago
A CD with Kosciuszko-related music is being produced by a legendary 'polka-man' in Chicago.   Płyta CD z muzyką związaną z Kościuszką jest w produkcji przez legendarnego mistrza Polek w Chicago.
 


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com