Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
> 2015
2015
> 2014
2014
> 2013
2013
> 2012
2012
> 2011
2011
> Archive
Archiwum
 
Home > News > 2012
 
News from 2012
Wiadomości z roku 2012
 
News image   25/10/2012
Meeting Bishop Porteous
Z wizytą u bp. Porteousa
Three committee members of Kosciuszko Heritage have met with the Most Rev. Bishop Julian Porteous to discuss next year's Kosciuszko festival.   Troje przedstawicieli spotkało się z biskupem Julianem Porteousem aby omówić plany na przyszłoroczny festiwal Kosciuszkowski.
 
News image   08/11/2012
New edition of Kultura Connect
Nowa edycja czasopisma Kultura Connect
Click here to see edition nine of Kultura Connect magazine, which features articles about Dubai, Amsterdam, the Vatican, Poland, Singapore and more!   Kliknij tu aby zobaczyć dziewiątą edycję czasopisma Kultura Connect, która zawiera artykuły o Dubaju, Amsterdamie, Watykanie, Polsce, Singapurze oraz jeszcze więcej!
 
News thumbnail   28/10/2012
A laurel for Felix Molski
Dębowy wieniec dla Felixa Molskiego
Felix Molski has received a laurel wreath from the Chair of Kosciuszko Heritage for his efforts in promoting Strzelecki and developing the idea of an Honour Roll for victims of the Great Famine.   Feliks Molski otrzymał wieniec od prezesa Kosciuszko Heritage za jego wysiłki w promowaniu Strzeleckiego i za pomysł stworzenia listy honorowej dla dobroczyńców Wielkiego Głodu Irlandzkiego.
 
News thumbnail   28/09/2012
Jindabyne trip for NAIDOC celebrations
Podróż do Jindabyne na obchody NAIDOC
Kosciuszko Heritage representatives have taken part in the annual NAIDOC celebrations in Jindabybne.   Przedstawiciele Kosciuszko Heritage wzięli udział w corocznych obchodach NAIDOC w Jindabybne.
 
News image   11/09/2012
The Strzelecki biography corrigenda story
Historia sprostowania biogramu Strzeleckiego
Committee member Witold Lukasiak recounts how Kosciuszko Heritage's committee members negotiated with the Australian Dictionary of Biography to correct its entry about Sir Paul Edmund Strzelecki.   Witold Łukasiak, członek Kosciuszko Heritage, opowiedział o tym jak on wraz z innymi członkami wynegocjowali poprawki w biogramie Pawła Edmunda Strzeleckiego w Australijskim Słowniku Biograficznym.
 
News image   26/08/2012
Meeting with National Archives Director
Spotkanie z Dyrektorem Archiwów Narodowy
Kosciuszko Heritage committee members have met with representatives of Poland's National Archives, including their Director.   Członkowie Kosciuszko Heritage spotkali się z przedstawicielami polskich Archiwów Narodowych, w tym ich dyrektorem.
 
News image   28/7/2012
Capital Presentation
Prezentacja w stolicy
Two members of Kosciuszko Heritage, Urszula Lang and Prof. Andrzej Kozek, have given a presentation at the Australian National University in Canberra.   Dwoje członków Kosciuszko Heritage, Urszula Lang i profesor Andrzej Kozek, wygłosili przemówienie na Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Canberze.
 
News image   03/07/2012
Festival on government tourist website
Festival w rządowej bazie turystycznej
A major New South Wales government tourism website has included the Kosciuszko festival on its listing of events.   Jedna z głównych stron turystycznych rządu Nowej Południowej Walii wpisała festival Kościuszkowski do bazy danych.
 
News image: 21/6/2012   21/6/2012
Vision for the 2013 Kosciuszko festival
Festiwal Kościuszkowski na rok 2013: wstępna wizja
The plan for next year's Kosciuszko festival, which will celebrate the centenary of the first Mass on Mount Kosciuszko, has been released by Kosciuszko Heritage.
  Plan przyszłorocznego Festiwalu Kościuszkowskiego, który będzie upamiętniać setną rocznicę pierwszej Mszy Świętej na Górze Kościuszki, został opublikowany.
 
News image   07/06/2012
Compliments for Kosciuszko Heritage
Pochwały dla Kosciuszko Heritage
The organisation has been praised by the President of the General Council of the Polish Community of Australia.   Organizacja została pochwalona przez prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.
 
News image   26/05/2012
ADB clears Sir Strzelecki of Heney's allegations
ASB oczyściło Strzeleckiego od zarzutów Helen Heney
An entry about Sir Paul Edmund Strzelecki in the Australian Dictionary of Biography has been changed thanks to the work of Kosciuszko Heritage members.   Wpis o Pawle Edmundzie Strzeleckim w Australijskim Słowniku Biograficznym został zmieniony, dzięki pracy członków Kościuszko Heritage.
 
[Image]   11/05/2012
Meeting Roy Eaton and Alex Storozynski
Spotkanie z Roy'em Eaton i Aleksem Storozynskim
At a literary meeting about Tadeusz Kosciuszko in New York, Felix Molski promoted the activities of Kosciuszko Heritage to Roy Eaton and Alex Storozynski.   Podczas literackiego spotkania o Kościuszce w Nowym Jorku, Feliks Molski zapromował działalność Kosciuszko Heritage Royowi Eatonowi i Alexowi Storozynskiemu.
 
[Image]   20/04/2012
Strzelecki in the Polish-American press
O Strzeleckim w prasie polsko-amerykańskiej
The Polish Daily News has written about Sir P. E. Strzelecki and the new book about him, published by Kosciuszko Heritage, in the context of Felix Molski's visit to America.   Amerykański Dziennik Związkowy napisał o Pawle Edmundzie Strzeleckim i nowej książce o nim (opublikowanej przez Kościuszko Heritage), w ramach wizyty Feliksa Molskiego w Ameryce.
 
[Image]   16/04/2012
Festival a success
Festiwal się udał
The Over the Moonbah festival has been declared a success by organisers and participants. A variety of colourful multicultural events over two days brought a unique energy to the Snowy Mountains area.   Festiwal Over the Moonbah został uznany przez organizatorów i uczestników za sukces. W ciągu dwóch dni festiwalu wiele kolorowych wielokulturowych imprez wprowadziło unikalną energię w obszary Gór Śnieżnych.
 
[Image]   14/02/2012
Strzelecki Speech
Przemówienie o Strzeleckim
Felix Molski, one of the committee members, has given a speech about Sir Paul Edmund Strzelecki at the Annual General Meeting of the Great Irish Famine Commemoration Committee.   Feliks Molski, jeden z członków komitetu, wygłosił przemówienie o Pawle Edmundzie Strzeleckim podczas Walnego Zgromadzenia Komitetu Upamiętniającego Wielki Irlandzki Głód.
 
Image: new website   31/01/2012
New festival website
Nowa strona festiwalowa
The website for Over the Moonbah has been launched. The site features relevant information for the planned events, including an updated program. The festival logo has also been revealed.   Strona internetowa festiwalu Over the Moonbah i logo festiwalu zostały uruchomione. Na stronie znajdują się informacje dotyczące planowanych wydarzeń, w tym zaktualizowany program.
 
News image: colouring pages   21/01/2012
Colouring pages published
Kolorowanki opublikowane
Three activity sheets, created by Felix Molski, can help children learn about Sir Paul Edmund de Strzelecki in a colourful way. Click here to see them.
  Trzy arkusze z ćwiczeniami, stworzone przez Feliksa Molskiego, mogą przybliżyć dzieciom postać Strzeleckiego w kolorowy sposób. Kliknij tutaj, aby je zobaczyć.


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com