Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
> 2015
2015
> 2014
2014
> 2013
2013
> 2012
2012
> 2011
2011
> Archive
Archiwum
 
Home > News > 2013
 
News
Wiadomości
 
News thumbnail   15/12/2013
Strzelecki film wins prize
Film o Strzeleckim wygrał nagrodę
P.E. de Strzelecki's Humanitarian Deeds in Ireland has received a prize in Poland.   Humanitarne czyny P. E. Strzeleckiego w Irlandii otrzymał nagrodę w Polsce.
 
Image thumbnail   27/11/2013
Recognition for Committee Member
Uznanie dla członka komitetu
Marysia Thiele, a Kosciuszko Heritage committee member, has received a prestigious honour in Poland.   Marysia Thiele, członek komitetu Kosciuszko Heritage, otrzymała prestiżowe wyróżnienie w Polsce.
 
Image thumbnail   21/11/2013
Committee member visits Strzelecki's grave
Członek komitetu odwiedza grób Strzeleckiego
Marysia Thiele, a Kosciuszko Heritage committee member, has paid a visit to the grave of Sir Paul Edmund Strzelecki in Poland.   Marysia Thiele, członek komitetu Kosciuszko Heritage, odwiedziła grób Pawła Edmunda Strzeleckiego w Polsce.
 
News thumbnail image   21/11/2013
Review of new book about the Great Hunger
Recenzja nowej książki o Wielkim Głodzie
Christine Kinealy's new book Charity and the Great Hunger in Ireland: The Kindness of Strangers has been reviewed by Felix Molski.   Recenzja nowej książki Christine Kinealy p.t. Miłosierdzie i Wielki Głód w Irlandii: życzliwość obcych została napisana przez Feliksa Molskiego
 
News article thumbnail   18/11/2013
DVDs distributed at Commemoration
DVD rozdane na obchodach
Participants of the annual Famine Rock Commemoration Day have received free copies of the DVD-film P. E. de Strzelecki's Humanitarian Deeds in Ireland.   Uczestnicy tegorocznego Dnia Pamięci przy Kamieniu Głodu dostali darmowe kopie filmu-DVD Humanitarne uczynki Strzeleckiego w Irlandii.
 
News article image   7/11/2013
Strzelecki leaflets at Polish Festival
Ulotki o Strzeleckim na Polskim Festiwalu
Leaflets about Sir Paul Edmund Strzelecki will be available at this year's Polish Festival in Melbourne.   Ulotki o Pawle Edmundzie Strzeleckim będzą rozdawane na tegorocznym Polskim Festiwalu w Melbourne.
 
News article thumbnail   20/10/2013
Kosciuszko Heritage at NAIDOC
Kosciuszko Heritage na obchodach NAIDOC
Representatives from Kosciuszko Heritage have taken part in this year's NAIDOC celebrations in Jindabyne.   Przedstawiciele Kosciuszko Heritage wzięli udział w tegorocznych uroczystościach NAIDOC w Jindabyne.
 
News thumbnail   03/10/2013
Meeting with National Archives representative
Spotkanie z przedstawicielem Archiwów Państwowych
Two members of Kosciuszko Heritage have met with a representative from Poland's National Archives.   Dwóch członków Kosciuszko Heritage spotkało się z wysłannikiem Dyrekcji Naczelnej Polskich Archiwów Państwowych.
 
News image   31/08/2013
New film publicly launched
Nowy film publicznie wylansowany
Two committee members distributed copies of the new documentary film P. E. de Strzelecki's Humanitarian Deeds in Ireland at a special event commemorating the Great Irish Famine.   Dwoje członków rozdało kopie nowego filmu dokumentalnego Humanitarne akcje Strzeleckiego w Irlandii na specjalnej imprezie upamiętniającej Wielkiego Głodu w Irlandzkii.
 
News article image   23/08/2013
The making of the DVD
Za kulisami tworzenia DVD
The creation of the new film P. E. de Strzelecki's Humanitarian Deeds in Ireland has been a challenge for Ernestyna Skurjat-Kozek and Felix Molski.   Proces stworzenia nowego filmu Humanitarne akcje Strzeleckiego w Irlandii był wyzwaniem dla Ernestyny Skurjat-Kozek i Feliksa Molskiego.
 
Article thumbnail   10/08/2013
Magazine insights shared with young leaders
Lekcje z czasopisma zaprezentowane młodym liderom
Kultura Connect magazine, published by Kosciuszko Heritage, has been presented to young leaders at the Community Relations Commission Youth Leaders Day Symposium.   Czasopismo Kultura Connect, wydawane przez Kosciuszko Heritage, zostało przedstawione młodzieży na Sympozjum dla Młodych Liderów zorganizowanym przez Komisję do Spraw Stosunków Społecznych.
 
News thumbnail image   27/07/2013
From the Snowy Mountains to Yarra Bay
Z Gór Śnieżnych do Yarra Bay
Aboriginal-Polish-Australian relations were strengthened recently at the 80th birthday party of Aunty Rae, an elder of the Ngarigo people, the traditional custodians of Mt. Kosciuszko.   Stosunki aborygeńsko-polsko-australijskie zostały wzmocnione na 80-ych urodzinach Cioci Rae, przedstawicielki starszyzny plemiona Ngarigo, tradycyjnych opiekunów Góry Kościuszki.
 
News image   22/07/2013
Farewell diplomats
Żegnamy dyplomatów
Several key Polish diplomatic staff members have ended their postings in Australia. The staff members supported Kosciuszko Heritage during their tenure in Australia.   Kilka kluczowych polskich pracowników dyplomatycznych zakończyło swoje misje w Australii. Pracownicy pomagali Kosciuszko Heritage podczas swojej kadencji w Australii.
 
Image thumbnail   20/07/2013
Interview about Strzelecki
Wywiad o Strzeleckim
An Irish filmmaker has interviewed Felix Molski, who has shared his deep insights into Sir Paul Edmund Strzelecki and his humanitarian work in Ireland.   Irlandzki reżyser przeprowadził wywiad z Feliksem Molskim, który podzielił się swoją głęboką wiedzą o Pawle Edmundzie Strzeleckim i jego humanitarnych akcjach w Irlandii.
 
Image (news)   14/07/2013
Vale Matthew Stewart
Vale Matthew Stewart
Matthew Stewart, a great friend of the Polish Community and Kosciuszko 232Heritage, has passed away after a special family celebration over the weekend.   Matthew Stewart, wielki przyjaciel Polonii i Kosciuszko Heritage, zmarł po specjalnej uroczystości rodzinnej podczas weekend'u.
 
Image   07/05/2013
Former Patron lauded
Chwała dla byłego Patrona
The Polish community in Australia has praised Lech Paszkowski, farewelling the former Patron of Kosciuszko Heritage.   Polonia australijska złożyła pochwały Lechowi Paszkowskiemu, żegnając byłego patrona Kosciuszko Heritage.
 
Image   25/04/2013
In Memoriam: Lech Paszkowski
Lech Paszkowski in memoriam
The Patron of Kosciuszko Heritage, Lech Paszkowski, has passed away. An historian and journalist, Paszkowski was an esteemed member of Australia's Polish community.   Zmarł Patron Kosciuszko Heritage, Lech Paszkowski. Historyk i publicysta, Paszkowski był cenionym członkiem Polonii australijskiej.
 
[Image]   01/04/2013
Felix's Finding
Odkrycie Feliksa
One of the committee members shares his story about an exciting moment that he had while undertaking research about Sir Paul Edmund Strzelecki.   Jeden z członków komitetu dzieli się opowieścią o ekscytującym momencie podczas prowadzenia badań na temat Pawła Edmunda Strzeleckiego.
 
News article thumbnail   11/03/2013
Gold standard
Złoty standard
A Medal of Recognition has been awarded to Kosciuszko Heritage by the Polish Community Council of Australia.   Medal Uznania został przyznany Kosciuszko Heritage przez Radę Naczelną Polonii Australijskiej.
 
News image   25/02/2013
Final festival a success
Udany finałowy festiwal
A range of cultures came together for Dream Lights, the 2013 Kosciuszko Festival, which celebrated diversity and harmony in the Snowy Mountains through a range of historic events.   Różne kultury zebrały się na tegoroczny Festiwal Kościuszkowski, obchodzący wielokulturowość i harmonię w Górach Śnieżnych poprzez szereg wydarzeń historycznych.
 
News image   20/02/2013
Preparations for Dream Lights under way
Trwają przygotowania do Dream Lights
Preparations for the seventh and final Kosciuszko festival, Dream Lights, are well and truly under way.   Przygotowania do siódmego i ostatniego festiwalu Kościuszkowskiego, Dream Lights (Świetlny Sen), są w toku.
 
News thumbnail   17/02/2013
A unique multicultural meeting
Unikalne spotkanie wielokulturowe
A one-of-a-kind meeting has taken place with representatives from four cultures, among them the special guest of the Dream Lights Kosciuszko Festival.   Nietypowe spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli czterech kultur, wśród nich gość specjalny festiwalu Kościuszkowskiego Świetlny Sen.


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com