Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
 
Home > News > 26/06/2016
 
Kosciuszko Heritage in President's report
Kosciuszko Heritage w sprawozdaniu prezydenta
26/06/2016

Activities relating to Kosciuszko Heritage have been noted in the report made by the President of the Polish Community Council of Australia, Leszek Wikarjusz.

The President presented the report at the Council's annual convention, held in Brisbane on May 28 and 29, 2016.

The first activity related to the Marshal of the Polish Senate's competition for the award and title of 'Guardian of the Heritage of the [Polish] Republic' in August, 2015.

"The Presidium [of the Polish Community Council of Australia] proposed that E. Skurjat-Kozek should nominate the organisation Kosciuszko Heritage for the award," said Leszek Wikarjusz. "The proposal was accepted and the Vice-President of the Council, Małgorzata Kwiatkowska, conducted an intensive promotional campaign for the application while in Poland. Despite the points awarded the application by Senator A. Person (with each application requiring the support of one of the senators), the jury decided that the title of 'Guardian of the Heritage of the Republic' in the category of the 'Mieczyslaw Gebarowicz Foreign Award' (worth 5,000 Euros) was presented to Alicja Maria Klimaszewska, the chairwoman of the Social Committee for the Care of Old Rasos, for "long-term activities for the preservation and maintenance of the Polish heritage in Lithuania." Congratulations!"

The second activity related to promotional activities conducted in Poland on behalf of Kosciuszko Heritage in March, 2016.

"During a private visit to Poland, the Vice-President of the Council, Małgorzata Kwiatkowska, promoted the achievements of Kosciuszko Heritage, handing the President of the Association Polish Community a film about Kosciuszko and a letter promoting the movie," said Wikariusz. "The film and letters were also submitted to the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda (through his Secretariat) and the Minister of Culture and National Heritage, Piotr Glinski (via post)."

Kosciuszko Heritage was represented at the convention by Ernestyna Skrujat-Kozek (its president), and Andrzej Kozek (a committee member).

More photos can be found on the website Puls Polonii.

The president's speech can also be read, in full, on Puls Polonii.
  Działania dotyczące Kosciuszko Heritage zostały odnotowane w sprawozdaniu złożonym przez prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RPNA), Leszka Wikariusza.

Prezes przedstawił sprawozdanie na dorocznym zjeździe Rady Naczelnej, który odbył się w Brisbane od 28 do 29 maja 2016.

Pierwszy punkt w sprawozdaniu dotyczył Konkurs Marszałka Senatu o Nagrodȩ i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej w sierpniu 2015.

"Prezydium wystąpiło z propozycją, aby p. E. Skurjat-Kozek złożyła wniosek o przyznanie nagrody organizacji Kościuszko Heritage," powiedział Leszek Wikariusz. "Propozycja została przyjęta i wiceprezes RNPA p. Małgorzata Kwiatkowska, podczas pobytu w Polsce, prowadziła intensywną akcję promocyjną złożonego wniosku. Mimo punktów preferencyjnych przyznanych wnioskowi przez Senatora RP p. A. Persona (każdy wniosek musiał mieć poparcie jednego z senatorów) decyzją jury, tytuł "Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej" w kategorii "Nagroda Zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza" (5 tys. euro) przyznano p. Alicji Marii Klimaszewskiej, Prezesce Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, za "wieloletnią działalność na rzecz zachowywania i podtrzymywania polskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie". Serdecznie gratulujemy!"

Drugi punkt w sprawozdaniu dotyczył promocji Kosciuszko Heritage w Marcu 2016.

"Podczas prywatnej wizyty w Polsce wiceprezes RNPA p. Małgorzata Kwiatkowska promowała dorobek Kościuszko Heritage wręczając Prezesowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska film o Kościuszce oraz list promujący ten film," powiedział Wikariusz. "Film i listy zostały również przekazane Prezydentowi RP p. Andrzejowi Dudzie (przez Sekretariat) oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotrowi Glińskiemu (pocztą)."

Ernestyna Skrujat-Kozek (prezes Kosciuszko Heritage) i Andrzej Kozek (członek komitetu) reprezentowali orgnizację na zjeździe.

Więcej zdjęć można znaleźć na stronie internetowej Puls Polonii.

Całe przemówienie prezydenta można również preczytać w Pulsie Polonii.
  News image thumbnail

Click on images to enlarge them

Kliknij zdjęcia aby je powiększyćKosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com