Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
Educational
Edukacja
Colouring
Kolorowanki
Voivodships
Województwa
Crosswords
Krzyżówki
Links
Łącze
 
Home > Educational
 
Educational
Edukacja
 
We are pleased to offer these educational resources free of charge. They have been created by teachers and academics. More resources will be added progressively.   Mamy przyjemność zaoferować te materiały edukacyjne za darmo. Zostały one stworzone przez pedagogów i akademików. Kolekcja będzie rozbudowywana.
 
Image: colouring pages   Colouring pages
Created by Felix Molski

These colouring pages about Strzelecki and individuals related to him are ideal for younger learners.
  Kolorowanki
Wykonawca: Felix Molski

Te kolorowanki o Strzeleckim i osobach z nim związanych są idealne dla młodszych uczniów.
 
 
Image: name the voivodships   Name the Voivodships
Created by Felix Molski

Learn about Poland's voivodships (provinces) through these activity sheets, which are perfect for use in class.
  Podaj nazwy województw
Wykonawca: Felix Molski

Dowiedz się więcej o województwach polskich przez te arkusze z ćwiczeniami, które są idealne do wykorzystania w klasie.
 
 
Image: crosswords   Crosswords
Created by Felix Molski

These crosswords are an engaging way to learn about significant historical figures and events.
  Krzyżówki
Wykonawca: Felix Molski

Te krzyżówki są interesującym sposóbem poznawania znaczących postaci historycznych i wydarzeń.
 
 
Image: links   Links

Websites about Tadeusz Kosciuszko and Sir Paul Edmund Strzelecki, as well as other important historical figures.
  Łącze

Strony internetowe o Tadeuszu Kościuszce i Pawle Edmundzie Strzeleckim, a także innych ważnych postaciach historycznych.
 
 
[Fact Sheet image]   Fact sheet

Kosciuszko & Strzelecki: The Men, the Mountain, the Monument: an information sheet written by Ursula Lang, Ernestyna Skurjat-Kozek and Felix Molski, produced by the NSW National Parks and Wildlife Services of the Office of Environment and Heritage, on behalf of Kosciuszko Heritage.

See the printer-friendly version (PDF, 2.33 MB)
See the original version
(PDF, 4.43 MB)
  Arkusz informacyjny

Kościuszko i Strzelecki: Mężczyźni, góra, pomnik: arkusz informacyjny napisany przez Urszulę Lang, Ernestynę Skurjat-Kozek i Feliksa Molskiego, wyprodukowany przez NSW National Parks and Wildlife Services of the Office of Environment and Heritage, w imieniu Kosciuszko Heritage.

Wersja do druku
(PDF, 2.33 MB)
Wersja oryginalna
(PDF, 4.43 MB)


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com