Kosciuszko Heritage logo
Only search Kosciuszko Heritage

Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
Media
Media
> Magazine
Czasopismo
> Books
Książki
> Fact sheets
Arkusze informacyjne
> Reports
Sprawozdania
> Videos
Filmy wideo

Home > Media

Media
Media

Image: magazine
Kultura Connect magazine Czasopismo Kultura Connect
Kultura Connect magazine is a free, downloadable publication featuring people, places and events from around the globe.
Czasopismo Kultura Connect jest bezpłatną publikacją do darmowego pobrania, przedstawiającą osoby, miejsca i wydarzenia z całego świata.

Image: books
Books Książki
These richly illustrated books present Thaddeus Kosciuszko and Sir Paul Edmund de Strzelecki, as well as related topics, such as the Kosciuszko Fesitvals.
Bogato ilustrowane książki przedstawiają Tadeusza Kościuszkę i Pawła Edmunda Strzeleckiego oraz związane z nimi tematy, jak na przykład Festiwale Kościuszkowskie.

[Image]   Fact sheets   Arkusze informacyjne
A new and expanding set of publicatons, fact sheets provide easy-to-read information about some of the key topics on which Kosciuszko Heritage focuses.   Te nowe i rozszerzające się publikacje dają skondensowane informacje o niektórych kluczowych tematach, na których Kosciuszko Heritage się koncentruje.
 
Image: reports
Reports Sprawozdania
The annual reports of Kosciuszko Heritage detail the organisation's objectives and achievements.
Roczne sprawozdania Kosciuszko Heritage prezentują cele i osiągnięcia organizacji.
 
Image: videos   Videos   Filmy wideo
Kosciuszko Heritage's video collection features educational and inspiring documentaries, music, as well as recordings relating to the Kosciuszko festivals. Kolekcja filmów-wideo Kosciuszko Heritage zawiera edukacyjne i inspirujące filmy-wideo dokumentalne, muzykę, a także nagrania związane z festiwalami Kościuszkowskimi.


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com